Sağlık

Sağlık çalışanlarının dörtte birinin önlüğünde bakteriyel kontaminasyon saptandı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sağlık çalışanlarının önlüklerindeki bakteriyolojik kontaminasyonların incelenmesi başlıklı makale ilginç sonuçlar ortaya koydu.

Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı’ndan Ayşe Koç, Sema Çetin , Fatma Şener ve Birgül Kaçmaz’ın araştırma kapsamında doksan altı sağlık sağlık çalışanı çalışmaya alındı.

Önlüklerin %25’inde (24/96) bakteriyel kontaminasyon saptandı. Bakterilerin çoğu %62.5 (15/24) koagulaz negatif stafilokoklar olduğu görüldü.

En yüksek bakteriyel kontaminasyon oranı (%44) yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personelinin önlüklerinde saptandı.

Anket sonuçlarına göre personelin genellikle önlüklerini kendileri yıkadıkları, dahili ve cerrahi birimlerdeki personelin yemek yerken genellikle önlüklerini çıkarmadıkları belirlendi.    

Üreme saptanan örneklerin hepsinde tek tip Gram pozitif, katalaz pozitif ve koagülaz negatif bakteriler izole edilmiştir. Bunlarında %62,5 (15/24) oranında koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) olduğu görül-müştür.

İzole edilen tüm KNS’lerın siprofloksasin, vankomisin, rifampisin ve trimetoprim-sulfametoksazole karşı duyarlı oldukları, sadece DB’de bir Staphylo-coccus epidermidis suşunun oksasilin, EYBÜ’de isebir S. haemolyticus suşunun penisilin dirençli oldu-ğu saptandı.

Yoğun bakım üniteleri diğer hastane birimlerine göre enfeksiyonların daha fazla görüldüğü alanlar olduğu belirtilen makalede. “Bu ünitede çalışanların haftada iki kez önlük yıkama sıklıklarının diğer birimlerde çalışanlara göre oldukça yüksek olması, ‘Yemek yerken önlükleri-nizi çıkarıyor musunuz?’ sorusuna ‘evet ve bazen’ cevabını vermeleri bu konuda farkındalıklarının ol-duğunu düşündürmektedir” denildi.

Beyaz önlüklerin bakterilerle kontamine olabileceğinin bilinmesi, el hijyenine/yıkamasına önem verilmesi ve mümkünse klinik dışı ortamlarda (yemekhane, kantin gibi) önlüklerin giyilmemesi konularında sağlık personelinin bilgilendirilmesinin uygun olacağı ifade edildi.   

Tablo
Örnek alınan birimlere göre beyaz önlüklerden üretilen bakterilerin adı ve sayısı
   
           
    Birimler    
           
Bakteriler Dahili (%)* Cerrahi (%)*   YBÜ (%)* Toplam (%)**
           
Staphylococcus epidermidis 3 (60) 2 (40)     5 (22)
           
Staphylococcus haemolyticus 1 (25) 2 (50)   1 (25) 4 (17)
           
Staphylococcus capitis 1 (50) 1 (50)     2 (8)
           
Staphylococcus chromogenes 1 (100)       1 (4)
           
Staphylococcus warneri       1 (100) 1 (4)
           
Staphylococcus saprophyticus       1 (100) 1 (4)
           
Staphylococcus hominis       1 (100) 1 (4)
           
Micrococcus luteus 2 (33) 1 (17)   3 (50) 6 (25)
           
Micrococcus spp.       1 (100) 1 (4)
           
Kocuria varians / rosea   2 (100)     2 (8)
           
Toplam 8 8   8 24
           

İlgili yazılar