Şirket haberleri Telekom

Turkcell’in genel kurulunda hangi kararlar alındı?

21 Ekim’de gerçekleşen genel kurulda kar dağıtımının 30 Kasım’da yapılması kararlaştırıldı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin 21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  • Yönetim Kurulu’nun Şirket esas sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi kabul edilmiştir.
  • Şirketin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.
  • Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
  • Bağış sınırının Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan gelirinin yüzde birine (%1) kadar olarak belirlenmiştir.
  • Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde Sn. Christopher James Powell’in atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı onaylanmıştır.
  • Gündemin Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin belirlenmesine ilişkin 10. maddesine ilişkin olarak oylanacak bir teklif önerilmediğinden oylama yapılmamıştır.
  • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
  • Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.
  • 2019 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin 24.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde; 2019 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir karın %25’ini aşmayacak şekilde, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,3689190 TL (net 0,3135812 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 811.621.869 TL tutarındaki karın, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca 30 Kasım 2020 tarihinde, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilmiştir.

İlgili yazılar