Holdingler

AG Anadolu Grubu Holding, 5 Şubat’ta kâr payı ödemeyi gündemine aldı

AG Anadolu Grubu Holding, pandemi nedeniyle geçen yıl dağıtamadığı brüt yüzde 12,32 oranında, 30.000.000 TL. kâr payı dağıtımını, genel kurul tarafından ohaylanırsa 5 Şubat’tan itibaren dağıtmaya başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yönetim Kurulu’muzun 13.03.2020 tarihinde aldığı karar ile

“Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin geçmiş yıl kârlarından (31.12.2002 ve önceki hesap dönemlerinde kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlardan ayrılan olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, sermaye (243.534.517,96) üzerinden brüt %12,32 oranında, 30.000.000 TL Kâr payı dağıtılması yönündeki önerisini takiben yürürlüğe giren 17.04.2020 tarih ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) 12. Maddesinin (“TTK Geçici Madde 13”) amir hükmüne istinaden,

Şirketimizin 30.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulumuzun önerisi reddedilmiş ve ortaklarımızca herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmişti.

Daha sonra Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca 16 Eylül 2020 tarihinde alınan karar ile, Geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 30.000.000 TL kar dağıtımı önerisinin görüşülmesini teminen 8 Ekim 2020 tarihinde toplantıya çağrılması kararlaştırılan ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesi’nin uygulama süresinin 31.12.2020 yılı sonuna kadar uzatılması sebebiyle gerçekleştirilemeyen Olağanüstü Genel Kurulunun, anılan yasal düzenlemenin uygulama süresinin sona ermesinden dolayı, 07.01.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yeniden toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım teklifinin Genel Kurul’ca onaylanması durumunda, tamamı geçmiş yıl karlarından (31.12.2002 ve önceki hesap dönemlerinde kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlardan ayrılan olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, ödenmiş sermaye (243.534.517,96 TL) üzerinden brüt % 12,32 oranında, 30.000.000 TL. kâr payı dağıtılmasına ve bu suretle;

– Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 12,32 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,12319 TL brüt (=net) kâr payının,

– Gerçek kişi pay sahiplerine de % 12,32 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,12319 TL brüt (=net 0,12319 TL) kâr payının,

Nakden ödenmesine, kâr dağıtımına 05.02.2021 tarihinden itibaren başlanılmasına, bu hususun yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Dağıtıma konu karın, 31.12.2002 ve önceki hesap dönemlerinde kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlardan ayrılan olağanüstü yedeklerden karşılanacak olması nedeniyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 62/1-b maddesi uyarınca kar dağıtımında gelir vergisi tevkifatı söz konusu olmayacaktır.”

İlgili yazılar