Borsa Enerji

Bomonti Elektrik, Tortum Elektrik’i satın alıyor

Bomonti Elektrik, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.‘ni satın alacağını açıkladı. Ayrılma hakkı kullanım fiyatı 5,54 TL olarak belirlendi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 09.10.2020 tarihli yapılan toplantısında;

1- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), “Birleşme ve Bölünme Tebliği” ile Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” ve SPK’nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Tortum Elektrik Üretim A.Ş.’nin Şirketimiz Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına,

2. Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem devralan sıfatıyla Şirketimiz Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş. hem de devrolunan sıfatıyla Tortum Elektrik Üretim A.Ş.‘nin SPK’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 30/09/2020 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına,

3. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun hazırlanmasına, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşme işlemine ilişkin hazırlanacak tüm evrakta işbu kararın bir önceki maddesinde belirtilen Uzman Kuruluş Raporu’nun esas alınmasına ve devralma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben duyuru metninin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) başvuru yapılmasına,

Ayrılma hakkı

4. Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn’a tabi olması ve paylarının Borsa’da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn’nun “Ayrılma Hakkı” başlığını taşıyan m. 24 ve ilgili tebliğ düzenlemeleri dahilinde, birleşme işleminin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı tarih (bugün) itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan ve söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını ilgili mevzuat uyarınca belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

5. SPKn’nun “Ayrılma Hakkı” başlığını taşıyan 24. maddesi ve ilgili SPK Tebliğ hükümlerine uygun olarak, Şirketimiz’in her biri 1 TL itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının

5,54-TL olarak belirlenmesine,

SPK, EPDK izinleri…

6. Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dâhil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, SPK ve EPDK’ya yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

7. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

İlgili yazılar