Şirket haberleri

Çelik Halat’tan bedelli kararı

Çelik Halat, bedelli sermaye artırımı için SPK’ya başvurma kararı aldı. 16.500.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle % 151,51515 oranında artırılarak 41.500.000,-Türk Lirası’na çıkarılmasına karar verildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yönetim Kurulumuz’un 01.12.2020 tarihli (bugün) toplantısında;
1.) Yönetim Kurulumuz’un 13.10.2020 tarih ve 2020/19 sayılı Kararı doğrultusunda; Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık tarafından izin verildiği; Genel Kurul onayından geçtiği ve tescil edildiği haliyle; “Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye” başlığını taşıyan 6’ncı maddesinin Yönetim Kurulumuz’a verdiği yetkiye istinaden, 100.000.000,-Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.500.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %151,51515 oranında artırılarak 41.500.000,-Türk Lirası’na çıkarılmasına,
Artırılan 25.000.000,-Türk Lirası sermayeyi temsil eden 1,-Türk Lirası itibari değerli ve tamamı hamiline yazılı 25.000.000 adet payın, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri gereğince ve bu düzenlemelere uygun olarak, kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine,
3.)İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların, “borsada işlem gören” veya “borsada işlem görmeyen” nitelikte oluşturulması konusunda, Şirket Yönetimi’ne yetki verilmesine,
4.)Yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,-Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1,-Türk Lirası olarak belirlenmesine,
5.)Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin en az 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
6.)Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
7.)Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin, 01.12.2020 Tarihli satın alma taahhüdü kapsamında, kalan payların 3 (üç) işgünü içerisinde itibari değerinin (1,-Türk Lirası) altında olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul A.Ş.’deki halka arz süresi olan 2 (iki) işlem gününde Birincil Piyasa’da gerçekleşen günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması üzerinden, bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu ile satın alınması için taahhüdü veren ana hissedarımıza başvurularak satışın bu şekilde tamamlanmasına,
8.)İhraç edilecek payların kar elde edilmesi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde (mevzuat ile kar payı dağıtımı zorunlu kılınan haller hariç) dağıtım tarihi itibarıyla, dağıtılmasına karar verilen karın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,
9.)İşbu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 33’üncü maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu Karar eki “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor”un onaylanmasına ve kamuya açıklanmasına,
10.)Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

İlgili yazılar