Şirket haberleri Holdingler

Deva Holding temettü 2021: İşte genel kurulun onayladığı plan

Deva Holding temettü 2021 planı belli oldu. Deva genel kurulu ortaklara 12 Nisan’dan itibaren dağıtma kararı aldı.

Deva Holding temettü 2021; işte genel kurulun onayladığı plan:

Deva Holding temettü 2021 planı

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemi;

• Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 651.448.684 TL,

• Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen DEVA Holding A.Ş.’nin bireysel mali tablolarına göre vergi sonrası 635.636.677 TL net kâr ile sonuçlanmıştır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, tüm ilgili yasal düzenlemeler, Şirket Esas Sözleşmesinin 20.maddesi ve 15.04.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz kâr dağıtım politikasına uygun olarak; 2020 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %3,14’üne (çıkarılmış sermayenin % 10’una ) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,10 TL (net 0,0850 TL) nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci kâr payı toplamı brüt 20.001.929 TL (Yirmimilyonbindokuzyüzyirmidokuz Türk Lirası) tutarındaki kâr ile Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kârın, 12.04.2021 tarihi itibariyle dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun önerisi oy çokluğu ile Genel Kurul’da kabul edilmiştir.

İlgili yazılar