Elektrik Şirket haberleri

Emek Elektrik bedelliden gelen parayı nasıl kullanacağını açıkladı

Emek Elektrik, bedelli sermaye artırımı kapsamında elde edilen kaynağın nerede kullanılacağına dair rapor açıkladı.

Raporda, işletme sermayesinin yükselmesinin Borç/Özkaynak oranındatTicari borçların payının azalmasına ve karlılık artışına yol açacağı belirtildi.

25.12.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı Uyarınca Gerçekleştirilmesi Öngörülen Bedelli Sermaye Artırımı Kapsamında Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Rapor

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) “Pay Tebliği”’nin “Bedelli Sermaye Arttırımından elde edilen Fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar” başlıklı 33.maddesinde “Payları Borsa’da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye arttırımlarında, sermaye arttırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur” hükmü yer almaktadır.

Yönetim Kurulu 25.12.2020 tarihinde alınan karar ile Şirketin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 24.300.000 adet paya bölünmüş her biri 1 TL değerli 24.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %208,64197 oranında 50,700,000 TL artırılarak 75.000.000 TL’ye çıkarılmasına karar vermiştir.

Rüçhan hakkı kısıtlaması bulunmadığından ihraç edilmesi planlanan 50.700.000 adet pay sahibinin 1 TL’den olan bu hakkı kullanacağı ve 50,700,000 TL brüt ihraç geliri elde edileceği varsayımına göre fonun kullanım planlaması yapılmıştır. Söz konusu tutardan 101.400 TL’si (ihraç edilen paylara ilişkin Kurul ücreti, 15,971 TL’si Borsa İstanbul ilave kotasyon ücreti, 2.662 TL’si MKK kaydileştirme ücreti, 40,000 TL’si aracılık hizmeti ücreti ve sair masraflar olarak düşüldüğünde geriye kalan net tutarın 50,500,000 TL olması öngörülmektedir.

İşbu raporun konusunu oluşturan bedelli sermaye artırımından elde edilmesi öngörülen fonların kullanım yerlerinin, iki ana kalem şeklinde incelenmesi mümkündür. Bunlardan birincisi işletme sermayesi ihtiyacında beklenen artışın karşılanması, ikincisi de 7256 sayılı kanun çerçevesinde Vergi Dairelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarda peşin ödeme avantajından yararlanılarak borcun kapatılmasıdır. Söz konusu ana kalemler aşağıda ayrı başlıklar şeklinde ele alınmıştır.

1. İşletme Sermayesinde Beklenen Artışın Karşılanması

2017-2020 yılları tüm dünyada öngörülemeyen risklerin gerçekleşmesine şahit olmuştur. Global çaptaki sermaye akımları ve buna bağlı gelişen kur hareketleri, Avrupa Birliği’ndeki finansal zayıflama, Çin’in artan pazar payı etkisi, Dünyadaki Ticaret Savaşları, Küreselleşmenin etkili bir dönüşle Lokalleşmeye evrilmesi gibi etkilerden sonra, 2020 yılına damgasını vuran Covid 19 pandemisi, EMEK’in faaliyetlerini etkilemiştir. Ayrıca EMEK 2017 yılında ilk ortaya çıktığında yapılan değerlendirmelerde öngörülenlerden çok uzun süren, ürünlerinden bir kısmını doğrudan etkileyen teknik bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmıştır. Bu teknik sıkıntı ürünlerinde teknolojik bir geliştirme de yaratarak çözülmüş, nihayetinde süreç Şirketimizin kapasitesinin artmasına ve daha verimli imalat akışına yol açmıştır. 2017-2020 yılları içerisinde yurtdışında pazarın daralması, pazar kilogram satış fiyatlarının düşmesi, müşteri ödeme vadelerinin uzaması, EMEK’de derin bir işletme sermayesi açığına yol açmıştır. 2020 yılının ilk 9 ayında bu açık kapatılmıştır, ancak döviz bazlı incelendiğinde düşen hasılatın ve borç yapılandırmalarının söz konusu açığın kapanmasında önemli bir etkisi vardır.

Elektromekanik Sanayiinde faaliyet gösteren EMEK, 1969 yılında Ankara’da kurulmuş, 550kV’a kadar akım gerilim transformatörü ile 245kV’a kadar ayırıcı imal eden, yüzde yüz yerli sermayeli milli bir firmadır. İmalat yaptığı 51 yıl boyunca 100.000 adedin üzerinde yüksek gerilim ölçü transformatörünü elektrik sistemine veren Şirketimiz yurt içine 47.000 teçhizat sağlamış ve yurt dışına ise 1982 yılından itibaren 120 ülkeye 50.000 adedin üzerinde teçhizatı ihraç etmiştir.

EMEK, bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu ihracatla Türkiye’ye 252 milyon USD döviz girdisi sağlamış, 2016 yılında yaptığı 10 milyon USD üzerindeki ihracat ile “İhracat Onur Listesi ’ne dahil olmuştur. 220’nin üzerinde çalışanı ve 1000’in üzerinde yan sanayisiyle binlerce kişiye aş ve istihdam sağlayan, Türkiye’nin tek milli, kendi alanında ise dünyanın sayılı firmalarından biri olan EMEK, 1998 yılında halka arz edilmiştir.

2020 yılı sonunda Türkiye Elektrik İletim A.Ş., EMEK’in geleceği açısından kritik bir öneme sahip ve sipariş tutarı tahmini olarak 2020 yılı cirosu kadar olacak olan, ölçü transformatörü alım ihalesi gerçekleştirmiştir. Konuya ilişkin açıklama 24.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. %85 ortaklık payı ile katılınan ihalede EMEK’in payı 109.019.300 TL’dir.

2019 yılında %33 olan faaliyet karlılığı 2020 yılının ilk 9 ayında %40’a yükselmesine karşın eksik kullanılan kapasite, kaçınılmaz sabit giderler ve kambiyo zararları nedeniyle, 2020 yıl sonu karlılığının -oluşması durumunda- minimal seviyelerde beklenmesine yol açmıştır.

Söz konusu projenin yeterli işletme sermayesi ile hızlandırılarak ve maliyet avantajı da sağlanarak 2021 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Faaliyet karlılığının 2020 yılı ilk 9 ay düzeyinde tutulması durumunda dahi kapasitenin yüksek kullanımı nedeniyle açık bir karlılık sağlanacaktır.

Emek yıllara sari incelendiğinde, borç yapılandırmaları ile işletme sermayesi açığını yıldan yıla azaltmaktadır. Ama 4,25 olan Net Borç/Özkaynak oranı halen Türkiye için beklentilerin üstündedir. Bu oranın yüksekliği, uzun vadeli borç yapılandırmasının olmaması (en uzun vade 5 yıldır), finansal kuruluş borçlanmasının ticari borçlanma oranına göre düşüklüğü de göz önüne alındığında şirketin maliyetlerini olumsuz etkilemektedir.

Şirketin üretim ve tahsilat yapısında, İşletme Sermayesi tutarı en az bir aylık sabit ve değişken giderleri karşılamak durumundadır.

Satıcılardan, özellikle hızlı emtia fiyat artışlarının olduğu dönemlerde kullanılan fonlamanın maliyeti piyasa faizlerinin çok üstündedir ve kırılgan bir yapıdadır. Müşterilerden kullanılan fonlama ise satış gelirlerini baskılamaktadır.

Şirketin faaliyetlerinden yarattığı ve yaratacağı fonlar sermaye artışı ile birlikte işletme sermayesinin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. İşletme Sermayesinin yükselmesi Borç/Özkaynak oranında Ticari borçların payının yıllar içinde azalmasına ve karlılık artışına yol açacaktır.

İşletme Sermayesinin varlığı, Satılan Mamul Maliyetini azaltacak, malzeme akışındaki süreklilik üretimde daha verimli çalışılmasını; Şirket üzerindeki borçlanma baskısı nedeniyle ertelenen stratejik adımlar ve arge çalışmalarının ivmelenmesini ve yeniden büyüme sürecine girilmesini sağlayacaktır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ile imzalanacak Ölçü Transformatörü üretimi ve teslimi işi sözleşmesi Türk Lirası cinsindendir. Artan emtia fiyatları ve olası kur artışı göz önüne alındığında yabancı para cinsinden satın alınması gereken ithal malzemelerin ilk ay içerisinde temin edilmesi Şirketimize değerli bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca Transformatör üretim süreci en az 3 aylık stoğun üretim sahası içinde olmasını gerektirmektedir.

Malzeme bedeli analiz tablosu aşağıdadır:

Devlet taahhütleri karşılandıktan sonra kalan bakiye ihraç fonu 26.190.610 TL tutarının tamamı doğrudan bu projenin finansmanında kullanılacaktır.

26.190.610 TL tutarındaki Sermaye Girdisinin ilk yıl için en az %21; yaklaşık 5,5 milyon TL kar getirisi olacağı öngörülmektedir.

2. Vergi ve SGK Borçlarının Kapatılması

EMEK Yıllar içinde defalarca vergi ödeme ödülleri almış, devlet ödemelerine öncelik veren bir firmadır. Ancak 2017 yılına kadar devlete karşı yükümlülüklerini düzenli yapan şirket, sonrasında işletme sermayesi açığını arttırmış, Vergi Daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı oluşan taahhütlerini yükseltmiştir.

Covid 19 nedeni ile ticari faaliyetlerde bulunan tüm işyerlerinin, ekonomik sıkıntılarının giderilmesi için, T.B.M.M. tarafından, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasna ilişkin 7256 sayılı Kanun” çıkartılarak 11.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Şirketin 7256 sayılı Kanun kapsamındaki borçlarının, ödeme seçimine bağlı olarak hesaplanan ceza/faiz farkları aşağıdadır.

30.09.2020 Bilançosunda yer alan Devlet Borçları toplamı o güne dek tahakkuk etmiş faiz dahil olmak üzere 27.411.472 TL’dır. 7652 sayılı kanun kapsamında yapılabilecek 36 aylık yapılandırmanın etkisi ile bu borç 33,108,091 TL’ye yükselecektir. Ancak 24,309,390 TL ödenmesi durumunda EMEK bilançosunda ödeme vadesi gelmemiş cari borçlar dışında bir devlet borcu yer almayacaktır.

Nakit Sermaye Arttırımının Şirketimize takip eden yıllarda yansıyacak vergisel bir avantajı da bulunmaktadır.

50,700,000 TL nakit sermaye artışı gerçekleştiğinde, ileriki yıllarda doğacak kurumlar vergisi üzerinden “Nakit Sermaye Artırımı İndirimi”nden yararlanma olanağına kavuşulacaktır. Zira Şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 8 inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmiştir. Buna göre; “Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si”ni kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancında indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

İlgili yazılar