Elektrik Şirket haberleri

Emek Elektrik’ten bedelli sermaye artırımı kararı

Emek Elektrik. bedelli sermaye artırımı için SPK’ya başvuru kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yönetim Kurulunun bugün (25.12.2020) yapılan toplantısında,

1- Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 100.000.000 TL ( Yüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde 24.300.000 TL (Yalnız Yirmidörtmilyonüçyüzbin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 50.700.000 TL (Yalnız Ellimilyonyediyüzbin Türk Lirası) nakit (bedelli) %208,641975309 oranında arttırılarak 75.000.000 TL (Yalnız Yetmişbeşmilyon Türk Lirası)’ye çıkarılmasına,

2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal değeri üzerinden 1 TL nominal değer üzerinden kullandırılmasına,

3- Yeni pay alma süresinin 15 gün olarak belirlenmesine bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen işgünü akşamı sona ermesine,

4- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satılmasına,

5- Borsa İstanbul A.Ş.’de Birincil Piyasada süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 25.maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde Sermaye Piyasası Kanunu’nun ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,

6- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların Şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına

7- Yönetim Kurulu’nun işbu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun Pay Tebliği’nin (VII-128.1) 33. Maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu karar eki “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor”un onaylanmasına,

8- Sermaye artışı ile ilgili tüm operasyonel detayların ve Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Ece ARABUL’un yetkili kılınmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.”

İlgili yazılar