Enerji Şirket haberleri

Işıklar Enerji ve Yapı: Borsa kotundan çıkarılacağımız yalan

Işıklar Enerji ve Yapı, hissenin borsa kotundan çıkarılacağı haberlerini yalanladı. Açıklamada, “Şirketimizin özsermaye/sermaye oranı1/3 ‘ün altına düşmüş değildir. Kaldı ki, genel bir uygulama olarak kottan çıkarmak gibi radikal bir karar öncesinde şirketler yakın izleme pazarına alınmaktadır. Şirketimiz için böyle bir karar alınmadığı gibi bunu gerektirecek herhangi bir durum da bulunmamaktadır” denildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, II-15.1 “Özel Durumlar Tebliği”nin “Haber ve söylentilerin doğrulanması” başlığını taşıyan 9’uncu maddesi hükümleri ve yatırımcılarımızdan gelen talepler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekliliği doğmuştur:

1-      Borsa Yönetiminin aldığı kararlar çerçevesinde “faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olan” bazı şirketlerin Borsa kotundan çıkarılmasından hareketle, Şirketimizin de Borsa kotundan çıkarılacağı yönünde bazı internet sitelerinde ve sair sosyal medya platformlarında söylentilerin dolaştığı öğrenilmiştir.

“Vadesi geçmiş borcumuz yok”

2-      İlgili mevzuata göre kottan çıkarmak Borsa Yönetim Kurulunun takdirinde ve yetkisindedir. Ancak, bize göre, Borsa Yönetmeliğinin kottan çıkarılmaya ilişkin hükümleri çerçevesinde Şirketimizin finansal anlamda kottan çıkarılmayı gerektirir bir durumu bulunmamaktadır. Şirketimizin vadesi geçmiş finansal, ticari, kamu ya da personel borcu bulunmamaktadır. Faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte finansal bir güçlük içinde değildir. Finansal tablolarını ve diğer kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini zamanında açıklamaktadır.

3-      Daha önce Şirketimiz 08/05/2018 ve 29/03/2019 tarihlerinde Borsa Kotasyon Yönergesinin 35. Maddesinin ikinci fıkrasındaki “…KAP’ta yayımlanan son yıllık bilançosunda toplam özsermaye/sermaye oranı 1/2’nin altına düşen ortaklıklardan, varsa sermaye artırımı/azaltımı ile ilgili sürecin saklı kalması kaydıyla, toplam özsermaye/sermaye oranı üzerinden yapılacak hesaplamalara ilave olarak, ihraççılar tarafından talebe bağlı olarak aktiflerin rayiç değerlerle yeniden değerlemesinin yapılması durumunda da toplam özsermaye/sermaye oranının yukarıda belirtilen eşiğin altında kalmaya devam etmesi durumunda, ilgili ortaklık, ayrıca Yönetim Kurulu tarafından uyarılabilir.” Hükmü çerçevesinde uyarılmıştır.

“Sermaye kaybı azaldı”

4-      Şirketimizin 08/05/2018 tarihli uyarı 2017 yılı özsermaye/sermaye oranı 0,33 olduğu için, 29/03/2019 tarihli uyarı 2018 yılı özsermaye/sermaye oranı 0,40 olduğu için verilmiştir. 2019 yılı oranı ½ oranının üzerinde gerçekleştiği için (0,55) 2020 yılında bu konuda bir uyarı gelmemiştir. 30.06.2020 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide bilançoda özsermaye/sermaye oranımız 0,55’tir. Görüldüğü üzere Şirketimizdeki sermaye kaybı giderek azalmıştır.

“Böyle bir şey olsa önce yakın izleme pazarına alırlar”

5-      Bununla birlikte, Borsa Kotasyon Yönergesinin 35. Maddesinin 1. Fıkrasının “f” bendinde “KAP’ta yayımlanan son yıllık bilançosunda toplam özsermaye/sermaye oranının 1/3’ün altına düşmesi durumunda, varsa sermaye artırımı/azaltımı ile ilgili sürecin saklı kalması kaydıyla, toplam özsermaye/sermaye oranı üzerinden yapılacak hesaplamalara ilave olarak, ihraççılar tarafından talebe bağlı olarak aktiflerin rayiç değerlerle yeniden değerlemesinin yapılması durumunda da toplam özsermaye/sermaye oranının yukarıda belirtilen eşiğin altında kalmaya devam etmesi,” şartıyla Borsa Yönetim Kurulu’nun  payları yakın izleme pazarına alabileceğini belirtmektedir. Yukarıda 4. Maddedeki oranlardan görüleceği üzere Şirketimizin özsermaye/sermaye oranı 1/3 ‘ün altına düşmüş değildir.

“Kaldı ki, genel bir uygulama olarak kottan çıkarmak gibi radikal bir karar öncesinde şirketler yakın izleme pazarına alınmaktadır. Şirketimiz için böyle bir karar alınmadığı gibi bunu gerektirecek herhangi bir durum da bulunmamaktadır.

6-      6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m. 107/2 “Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.” Hükmünü içermektedir. Bu itibarla, Şirketimiz payları hakkında gerçeğe aykırı söylenti çıkaranlar hakkında yatırımcılarımız Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde şikayet haklarını kullanabilirler.

İlgili yazılar