Şirket haberleri

Link Bilgisayar temettü 2021: İşte yönetim kurulunun genel kurula sunduğu plan

Link Bilgisayar temettü 2021 planı belli oldu.

Link Bilgisayar temettü 2021 şekillendi. İşte KAP’a yapılan açıklamaya göre yönetim kurulunun genel kurula sunduğu plan:

Link Bilgisayar temettü 2021

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • 2)SPK’nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 12.101.598,-TL tutarındaki net dönem kârından;
  1. a)TTK’nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarımızda yer alan 10.336.077,76 TL tutarındaki net dönem kârının %5’ine tekabül eden 516.803,89 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
  • b)Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının %5’ine tekabül eden 579.254,71 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına,
  • c)Kalan net dönem kârından 2.656.039,41 TL tutarında ikinci kâr payının, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 25 inci madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
  • d)TTK’nın 519 uncu maddesi uyarınca, dağıtıma konu edilen toplam 3.235.294,12 TL tutarındaki kâr payından Şirketimiz sermayesinin %5’ine tekabül eden 550.000,-TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10’u oranındaki 268.529,41 TL’nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
  • e)Kalan 8.080.970,58 TL tutarındaki kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
  • f)Ortaklarımıza nakden dağıtılması öngörülen birinci ve ikinci kâr payının toplamının brüt 3.235.294,12 TL ve net 2.750.000,-TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 0,29TL, net 0,25 TL olup, sermayeye oranı brüt %29,41, net %25,00) olarak tespit edilmesine,
  • g)Kâr payının dağıtımına genel kurul toplantısını takiben 11.05.2021 tarihinde başlanmasına karar verildi.”

İlgili yazılar