Şirket haberleri Manşet

Logo kar payı kararı aldı; ne kadar dağıtacak?

Logo kar payı dağıtma kararı aldı.

Logo kar payı dağıtıyor. Çıkarılmış sermaye üzerinden yüzde 300 oranına tekabül eden 75 milyon TL’lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması kararlaştırıldı. 1 TL’lik pay başına brüt 1,2 TL verilecek.

Kar payı dağıtma planı şöyle:

Logo kar payı dağıtma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 12.03.2021 tarihli toplantısında;

1- Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 118.070.266.-TL (konsolide) dönem karı elde edilmiş olup, bunun 114.528.012.-TL’si vergiler düşüldükten sonra ana ortaklığa düşen net dönem karıdır.

2- Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ekli kar dağıtım tablosuna uygun olarak:

i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın; brüt 30.000.000.-TL’lik (nominal değeri 1 TL’lik pay başına brüt 1,2-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %120) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması,

ii. Çıkarılmış sermaye üzerinden %300 oranına tekabül eden, 75.000.000.-TL’lik kâr payının ise bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması, bedelsiz olarak dağıtılacak kar payının 32.990.407.-TL’lik kısmının Net Dönem Karından, 42.009.593.-TL’lik kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan geçmiş dönem karlarından karşılanması,

iii. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 2.423.768,50.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

iv. Kalan karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

v. Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payının 19.04.2021 tarihinde, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması ve bu konuda Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi

İlgili yazılar