Manşet Şirket haberleri Telekom

Türk Telekom geçen yıl ödeyemedeği temettüyü ödeme kararı aldı

Türk Telekom, 2020 yılındaki temettü sınırlaması nedeniyle dağıtamadığı kar payını dağıtma kararı aldı. 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,17182 Kuruş (% 17,182) olmak üzere toplam brüt 601.370.000,00 TL nakit temettü ödenmesi genel kurulda hissedarların onayına sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim Kurulumuz, 03.03.2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile Şirketimizin 2019 yılı net dağıtılabilir dönem kârının yaklaşık %50 oranına tekabül eden toplam brüt 1.203.020.000,00 TL’nin tamamının yasal kayıtlarda geçmiş̧ yıl kârı olarak yer alan kârdan dağıtılması kararı almıştır.

17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) eklenen Geçici 13. madde uyarınca, sermaye şirketlerinin 31.12.2020 tarihine kadar, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verebilecekleri, geçmiş yıl kârlarını ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edemeyecekleri yönündeki kar dağıtım kısıtlaması nedeniyle, 25.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, söz konusu kar dağıtım kısıtlamasına uyum amacıyla, 2019 yılı net dağıtılabilir dönem kârının %25’inin dağıtılması karara bağlanmış ve temettü dağıtımına 28.07.2020 tarihinde başlanmıştır.

TTK Geçici 13. Maddesi ile TTK’nın Geçici 13. Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; getirilen kar dağıtım kısıtlamasının uygulama süresinin 31.12.2020 tarihi itibariyle sonlanması ve konuya ilişkin olarak başkaca bir düzenleme yapılmaması nedeniyle TTK Geçici 13. Maddesi öncesindeki TTK düzenlemelerinin geçerli olması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

(i) 03.03.2020 tarih ve 31 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile dağıtılmasına karar verilen ve fakat yukarıda belirtilen kar dağıtım kısıtlaması nedeniyle dağıtımı 2020 yılı içerisinde yapılamadığı için geçmiş yıl karı olarak Şirket bünyesinde bırakılan 601.370.000,00 TL’lik bir tutarın hissedarlara dağıtılması,

(ii) Dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına gerek bulunduğu,

(iii) Bu itibarla hissedarlarımıza 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,17182 Kuruş (%17,182) olmak üzere toplam brüt 601.370.000,00 TL nakit temettü ödenmesi

hususunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında Şirketimiz hissedarlarının onayına sunulması; kararlaştırılmıştır.”

İlgili yazılar